Algemene voorwaarden

 Algemene voorwaarden Bosman Techniek Service & Engineering (BTSE) Renkum

1. Offertes zijn altijd vrijblijvend. BTSE aanvaardt een opdracht pas als er schriftelijk of per email een koop of opdrachtovereenkomst is getekend en deze ontvangen is.

2. Offertes zijn 14 dagen geldig,tenzij een andere termijn is vermeld.Bedragen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.

3. Degene die de opdracht ondertekend verklaart daarmee tevens tekeningsbevoegd te zijn voor de onderneming,of in geval van particulieren is degene die de opdracht ondertekend de bevoegde persoon.

4. Een eenmaal verstrekte koopovereenkomst/opdrachtovereenkomst kan niet worden ingetrokken wanneer BTSE een getekend exemplaar van deze opdracht heeft ontvangen.In het geval van een aanneem opdacht,en deze nog niet volledig is gestart en er sprake is van alleen research werk, kan de overeenkomst worden afgekocht voor 30 % van de aanneem som.

5. BTSE kan opdrachten weigeren wanneer de opdrachtgever (indien een bedrijf)niet is ingeschreven in een Nederlands handelsregister,of indien de identiteit van de opdrachtgever(particulier) onvoldoende duidelijk is.

6. Gekochte producten worden mits anders besproken of vermeld, geleverd vanaf de locatie waar BTSE zich bevindt, transport van de goederen is voor rekening van de opdrachtgever.

7. Goederen/producten blijven eigendom van BTSE totdat het volledig verschuldigde bedrag is voldaan.

8. Betaling; bij aflevering/oplevering van goederen of van andere diensten ( tenzij anders besproken) dient het volledige bedrag te zijn voldaan, per bank of contant op de dag van af/oplevering .Indien anders afgesproken (vermelding opdracht overeenkomst) dient de factuur voor de vervaldatum(betalingstermijn is 14 dagen) te zijn voldaan.

9. Wanneer opdrachtgever  in gebreke blijft bij het voldoen van een verschuldigd bedrag, wordt de vordering overgedragen aan een gerechtsdeurwaarder.Alle bijkomende kosten zijn dan voor de opdrachtgever.

10. Diensten waarvoor geen offertes zijn gemaakt, of waar geen prijs is voor afgesproken worden berekend op uurbasis tegen een uur tarief van € 38,50 exclusief BTW (tarief 2015) en exclusief eventuele reiskosten. Reiskosten in een straal van 30 km rondom vestiging plaats vallen onder nul tarief, reiskosten buiten de straal van 30 km maar binnen Nederland wordt een standaard tarief van € 75,- excl. BTW berekend. Voor buitenlandse opdrachten tarieven op aanvraag.

11. Indien gebruikt wordt gemaakt van de inhuur diensten voor de opleidingen neemt BTSE geen verantwoording voor de ter beschikking gestelde machines of hulp middelen, deze vallen onder verantwoording van het opleiding- / training - centrum waar de cursus / opleiding wordt gegeven.

12. Indien er tijdens de praktijk opleidingen PBM noodzakelijk zijn dienen de cursisten hier zelf voor  zorg te dragen. Indien de cursisten niet over de benodigde PBM materialen beschikken mag BTSE de cursisten weigeren van deelname, daarnaast neemt BTSE geen verantwoording voor onrechtmatig gebruik of verkeerd gebruik van de ter beschikking gestelde machines. ( PBM = Persoonlijke bescherming middelen)

13 Bij inspectie en machine keuringen dienen de machines te beschikken over de benodigde documenten, minimale WA verzekering indien van toepassing (wegenverkeerswet) en eventuele CE homologatie waar van toepassing. Indien een van deze voorzieningen ontbreekt / onduidelijk is mag BTSE weigeren de werkzaamheden te verrichten. De eventuele reiskosten worden wel door berekend.

14. Bij aankoop bemiddeling, taxatie werkzaamheden zal vooraf een prijsindicatie worden gesteld, hiervan wordt niet afgeweken tenzij er extra onkosten moeten worden gemaakt hiervan wordt u van te voren op de hoogte gebracht.

15. Op elke overeenkomst tussen BTSE en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Leverings- en aannemingsvoorwaarden van Bosman Techniek Service & Engineering  .

Contact

Johan Bosman

Adres - Molenweg 15

Postcode - 6871 CT Renkum 

E-mail - info@bosman-tse.nl 

Tel nummer - 06-15499243